500 SQL Challenges

Tỷ Lệ Các Sản Phẩm Trong Đơn Hàng Thuộc Một Hoặc Nhiều Gói Sản Phẩm [Thực Tế]

EXPECTED OUTPUT

Order_IDFully_MatchedPartially_MatchedRatio
11333.33%
2366.67%
2150.00%
2250.00%
31, 2366.67%
4150.00%
4250.00%
4333.33%

DESCRIPTION

 • Hóa đơn id 1
  • Mua 2 sản phẩm id 1 & 2.
  • 2 sản phẩm id 1 & 2 thuộc gói id 1 -> fully_matched = 1
  • sản phẩm id 1 nó là 1 phần trong gói id 3 (có 3 sản phẩm) -> ratio = 1/3 -> partially_matched = 3 và chiếm 1/3 = 33.33%
 • Hóa đơn id 2
  • Mua 2 sản phẩm id 1 & 3.
  • 2 sản phẩm id 1 & 3 lại không thuộc gói id nào cả -> fully_matched = null
  • sản phẩm id 1 nó là 1 phần trong gói id 1 (có 2 sản phẩm) -> ratio = 1/2 -> partially_matched = 1 và chiếm 1/2 = 50.00%
  • sản phẩm id 3 nó là 1 phần trong gói id 2 (có 2 sản phẩm) -> ratio = 1/2 -> partially_matched = 2 và chiếm 1/2 = 50.00%
  • sản phẩm id 1 & 3 nó là 1 phần trong gói id 3 (có 3 sản phẩm) -> ratio = 2/3 -> partially_matched = 3 và chiếm 2/3 = 66.67%
 • Hóa đơn id 3
  • Mua 4 sản phẩm id 1, 2, 3 & 4
  • 2 sản phẩm id 1 & 2 thuộc gói id 1 -> fully_matched = 1
  • 2 sản phẩm id 3 & 4 thuộc gói id 2 -> fully_matched = 2
  • Gói còn lại là gói 3, thì có 2 sản phầm id 1, 3 là 1 phần trong gói này (có 3 sản phẩm) -> ratio = 2/3 -> partially_matched = 3 và chiếm 2/3 = 66.67%
 • Tương tự cho hóa đơn còn lại

DATA INPUT

Chỉ dành cho học viên khóa học SQLDA


 • Khóa Học SQL Thực Chiến Dành Cho Phân Tích Dữ Liệu – Learning by Doing Challenges.
 • Bạn sẽ được học qua các Challenges & Case Studies thực tế. Có thể lấy ý tưởng để áp dụng vào công việc của bạn.
 • Học qua Tasks sẽ giúp bạn vừa nắm vững được kiến thức, vừa biết cách áp dụng vào thực tiễn.
 • Khóa học hướng dẫn bạn làm từ Challenges căn bản (Newbie) đến Challenges nâng cao (1.5+ kinh nghiệm).
 • Để đăng ký khóa học, bạn có thể inbox mình Tại Đây.

SOLUTION

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN