Power Query M Code

Task Thực Tế Kết Hợp Record.RemoveFields, Record.FieldValues, List.Skip

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN