500 SQL Challenges

SQLDA [C500] Phân Tích Khách Hàng Đã Mua Sản Phẩm N Lần Trong N Tháng Liên Tiếp (Task SQL Programming)

500 Challenges SQL bao gồm nhiều task được mô phỏng lại sát với công việc thực tế thuộc nhiều lĩnh vực HR, Sales, Marketing, Logistic, Ecommerce v.v.

Khi đăng ký khóa học SQL Thực Chiến Phân Tích Dữ Liệu, bạn sẽ được cấp tài khoản riêng để đăng nhập vào hệ thống. Đây sẽ là một cuốn “Chân Kinh” hỗ trợ đắc lực bạn trong công việc.

Để đăng ký khóa học SQL Data Analyst, bạn có thể liên hệ với mình Tại Đây.


Table: SalesOrderHeader, SalesOrderDetail

Sử dụng database mẫu AdventureWork của MS


Expected Output

cust_idprod_idorder_yearstart_monthend_month
115669232013911
  • Khách hàng id 11566 đã mua sản phẩm id 923 trong 3 tháng liên tiếp từ 9 -> 11 và mỗi tháng đều mua sản phẩm trên 2 lần.
  • Yêu cầu: Tạo 4 tham số cho tự nhập theo yêu cầu:
    • Số tháng liên tiếp muốn phân tích
    • Số lần mua trong tháng
    • Năm bắt đầu và năm kết thúc

Solution

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN