500 SQL Challenges

SQLDA [C047] Xử Lý Chuỗi Và Đếm Số Lượng User Có Nhóm Tiến Trình Liên Tục (Task SQL String)

500 Challenges SQL bao gồm nhiều task được mô phỏng lại sát với công việc thực tế thuộc nhiều lĩnh vực HR, Sales, Marketing, Logistic, Ecommerce v.v.

Khi đăng ký khóa học SQL Thực Chiến Phân Tích Dữ Liệu, bạn sẽ được cấp tài khoản riêng để đăng nhập vào hệ thống. Đây sẽ là một cuốn “Chân Kinh” hỗ trợ đắc lực bạn trong công việc.

Để đăng ký khóa học SQL Data Analyst, bạn có thể liên hệ với mình Tại Đây.


Table 1: c047

  • user id a thực hiện 2 tiến trình liên tục là process 1 và process 2
  • user id b thực hiện tiến trình process 2 nhưng không thực hiện process 1
user_idprocess_name
aprocess 1
aprocess 2
bprocess 2
cprocess 1
cprocess 2
dprocess 1
dprocess 2
dprocess 3
. . .. . .

Expected Output

process_name_groupcount
process 15
process 1, process 24
process 1, process 2, process 32
process 1, process 2, process 3, process 41

process 1, process 2 có 4 users làm 2 tiến trình liên tục này. user id b chỉ làm process 2 không làm process 1 nên không tính


Solution

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN