500 SQL Challenges

SQLDA | 77+ Pivot SQL | 09. Pivot Dynamic, Cross Apply, Cast, Concat

77+ Pivot SQL Challenges là 1 module trong khóa học SQL Thực Chiến Dành Cho Phân Tích Dữ Liệu Từ Căn Bản (Newbie) Đến Nâng Cao (1.5+ năm kinh nghiệm). Để đăng ký khóa học SQL Data Analysis, bạn có thể inbox mình TẠI ĐÂY

create table pvt_09 (
  id int not null,
  part_num varchar(40) not null,
  entered_on datetime not null,
  picked_time datetime,
  delivered_time datetime
);
time_stamp50a_10060b_12550a_17170b_211
2024-03-28 08:55:00entered
2024-03-28 08:59:00enteredpicked
2024-03-28 09:30:00picked
2024-03-28 09:56:00delivereddelivered
2024-03-28 14:31:00enteredentered
 • id: 100, part_num: 50a có ngày entered_on: 2024-03-28 08:59:35.727, ngày picked_time: 2024-03-28 09:30:20.237, ngày delivered_time: 2024-03-28 09:56:42.570
 • id: 125, part_num: 60b có ngày entered_on: 2024-03-28 08:55:22.290, ngày picked_time: 2024-03-28 08:59:35.727, ngày delivered_time: 2024-03-28 09:56:50.683
 • Ví dụ:
  • 100 50a 2024-03-28 08:59:35.727 2024-03-28 09:30:20.237 2024-03-28 09:56:42.570
  • 125 60b 2024-03-28 08:55:22.290 2024-03-28 08:59:38.727 2024-03-28 09:56:50.683
 • Làm tròn về đầu phút, ta thấy 2024-03-28 08:59:00 vừa là entered_on của id: 100, part_num: 50a – Vừa là picked_time của id: 125, part_num: 60b.

Giải challenge để ra được kết quả như output.

Khi đăng ký khóa học SQL Data Analysis, bạn sẽ được cấp tài khoản premium để thực hành thêm các challenges thực tế tại các công ty. Các challenges được cập nhật thường xuyên.

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN