500 SQL Challenges

SQLDA – Pivot SQL – 008. Lab Kết Hợp Pivot Dynamic, Max, Group By

Pivot SQL Challenges là một module trong khóa học SQL Thực Chiến Dành Cho Phân Tích Dữ Liệu từ căn bản (Newbie) đến nâng cao (1.5+ năm kinh nghiệm).
Để đăng ký khóa học SQL Data Analysis, bạn có thể inbox mình tại đây.

create table pvt_08 (
  id_transaction int,
  id_item int,
  item_name varchar(50),
  brand varchar(50),
  type varchar(50),
  qty int,
  date date,
  primary key (id_transaction, id_item, date)
);
id_itemid_namebrandinin_dateoutout_date
83item 1brand 11002023-01-01102023-03-20
84item 2brand 2502023-01-01
 • Có 2 id_transaction: 4 & 5 nằm ở 2 row khác nhau.
  • Chung id_item: 83 – item name: item 1 – brand: brand 1.
  • Khác type: in & out – qty: 100 & 10 – date: 2023-01-01 & 2023-03-20
 • Ví dụ:
  • 4 83 item 1 brand 1 in 100 2023-01-01
  • 5 83 item 1 brand 1 out 10 2023-03-20

Giải challenge để ra được kết quả như output.

Khi đăng ký khóa học SQL Data Analysis, bạn sẽ được cấp tài khoản premium để thực hành thêm các challenges thực tế tại các công ty. Các challenges được cập nhật thường xuyên.

LOGIN BẰNG TÀI KHOẢN HỌC VIÊN