Power Query M Code

Task Thực Tế Kết Hợp List.TransformMany, ?[Column]? ?? 0, Text.From

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM CHI TIẾT BÀI HỌC